Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 277 207 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS

"Organizowanie Środowiska"

sobota, 26 maja 2007 0:09
Skocz do komentarzy
 wprowadzenie

Dobrze zorganizowane i prężnie działające społeczności lokalne stanowią ważny element społeczeństwa demokratycznego. Silne wspólnoty lokalne z różnorodnymi formami aktywności społecznej są wynikiem miejscowych uwarunkowań historycznych, kulturowych i ekonomicznych. Często nawet tradycyjnie mobilne środowisko musi być jednak wspierane przez profesjonalne działania edukacyjne. Pytanie: "Jak sprawić aby ludziom chciało się chcieć?" stanowi naczelne wyzwanie dla liderów i instytucji działających w lokalnym środowisku. Istnieje, zwłaszcza w zachodniej Europie, wiele udanych przykładów zdynamizowania trudnego środowiska poprzez długofalowe działania animatorów społecznych. Poszukiwania czynników uruchamiających lokalny potencjał społeczny podejmowane są równocześnie na wielu płaszczyznach: w działalności kulturalnej, oświatowej, samorządowej. Obecnie również w Polsce istnieje wyraźna konieczność zintegrowania różnorodnych metod i form pracy wywodzącej się między innymi z animacji kultury lub edukacji środowiskowej.

Akcent pracy

Szczególna rola przypada doświadczeniom i inspiracjom wywodzącym się z pracy socjalnej. Ostatnie, szybkie zmiany kontekstu społecznego, ekonomicznego, politycznego i kulturowego zmieniły usytuowanie klasycznych metod skupiających się na jednostkowym reagowaniu na już ujawnione i nabrzmiałe problemy społeczne. W obliczu nowych uwarunkowań naszej współczesności akcent przesuwa się na te koncepcje pracy socjalnej, które prezentują:


                        • podejście całościowe (w tworzeniu strategii rozwiązywania problemu poddaje się analizie wszystkie czynniki środowiskowe niezależnie od ich branżowego związku, np. kultura, ekologia, oświata, bezpieczeństwo)

                        • podejście socjalno-ekologiczne (podkreślają znaczenie przestrzeni społecznej, w której równoprawnymi partnerami powinni być mieszkańcy i pracownicy socjalni)

                        • aktywizowanie nie tylko pojedynczych osób i grup, ale i ich lokalnego otoczenia

Praca socjalna rozumiana jako organizowanie społeczności lokalnej natrafia jednak na wiele przeszkód wynikających między innymi z konieczności bezpośredniego przydzielania pomocy materialnej, biurokracji, braku odpowiedniej tradycji w społeczności lokalnej, a także słabej znajomości metod i technik działania środowiskowego. Z drugiej strony "community worker", czyli animator lokalnej społeczności to coraz bardziej poszukiwana profesja, umożliwiająca poprzez działania z grupami mieszkańców rozwiązywanie lokalnych problemów.

METODA ORGANIZOWANIA ŚRODOWISKA:

1. TREŚĆ I POWSTANIE METODY ŚRODOWISKOWEJ:
a) pedagogika społeczna nie poprzestała na studium indywidualnego przypadku losu człowieka było to tylko pierwszym krokiem w naprawianiu rzeczywistości i stanowi etap rozpoznania natomiast poznanie przypadku prowadzi do grupy rówieśniczej i do warunków środowiska jako głównych czynników określających istotę i charakter losu jednostki
b) istota środowiskowego działania polega na tym, że jego cele, mechanizmy i środki wywodzą się z oceny warunków życia poszczególnych ludzi i zmierzają do zmiany lub melioracji tych indywidualnych warunków życia
c) Istota środowiskowego oddziaływania polega na tym, że jego cele, mechanizmy i środki wychodzą z oceny warunków życia. Przedmiotem manipulacji i działalności naprawczej są jednak szerokie i liczne zespoły czynników środowiska.
Kamieński wyróżnia wąskie i szerokie rozumienie pojęcia metody środowiskowej:
-- w wąskim znaczeniu-->, gdy użytek głównie pomocy socjalnej uruchamiany jakąś akcją cykliczną lub stałą. W wąskim sensie z metodą środowiskową mamy do czynienia, gdy przedmiotem zainteresowania lub działania jest jedna grupa społeczna, np. ludzie starzy, wąski sens metody środowiskowej występuje też, gdy działania środowiskowe prowadzone są przez jedną grupę osób lub jedną instytucję.
Szeroki sens metody środowiskowej - całościowe rozumienie środowiska lokalnego, pełną rejestrację jego problemów, kompleksowy system działań, podejmowanie pracy x intencją stałego działania i trwałego usuwania zagrożeń i niepożądanych zjawisk. Chodzi tu o dominację pozytywnego sensu aktywności społecznej ratownictwo, usuwanie zagrożeń.
Użycie określenia pozytywny i negatywny sens działalności społecznej w tym wypadku umowne.

definicja

 Metoda organizowania środowiska
Jednostka jest zawsze uczestnikiem szerszej grupy społecznej. Diagnoza przypadku prowadzi do grupy rówieśniczej i do warunków środowiskowych - główne czynniki określające rolę i charakter jednostki. Działanie środowiska polega na tym, że cele mechanizmy i środki wywodzące się z oceny warunków poszczególnych ludzi i zmierzają do zmian tych właśnie indywidualnych warunków życia.
Jest to metoda strategiczna. Całościowe rozumienie środowiska lokalnego, rejestracja
jego problemu, systemu działań podejmowanie pracy z intencją stałego działania i
trwałego usuwania zagrożeń i niepożądanych zjawisk.
Dominacja pozytywnego sensu działania społecznego (rozwój ku celom pożądanym) nad negatywnym sensem aktywności (ratowanie usuwanie zagrożeń).

Cele:

- wspomaganie rozwoju,
- opieka,
- wyrównywanie braków,
- kompensacja,
- tworzenie wspólnoty.

WARUNKI UDANEGO ZASTOSOWANIA METODY ORGANIZACJI ŚRODOWISKA DLA CELÓW SOCJALNO - SPOŁECZNYCH :
a) istnienie sił społecznych - ochotniczych, nieprofesjonalnych organizatorów życia zbiorowego - wychowawców
b) zaangażowanie w działalność organizacji społeczności lokalnej, przedstawicieli wszystkich jej grup

 SCENARIUSZ ZADAŃ:

Etap 1 - Rozpoznanie, diagnoza potrzeb, braków, zagrożeń.

-Inwentaryzacja sił społecznych ochotniczych wychowawców- społeczników- organizatorów

-Rozpoznanie instytucji zdolnych do prowadzenia samodzielnie pracy społecznej i we    -Współdziałaniu z innymi.

-Odkrycie idei motywujących do pracy na rzecz drugich i współdziałania.

 
                Etap 2 - Organizowanie zespołu i pracy.

-Podział zadań między zespoły, instytucje i osoby.

-Zorganizowanie sprawnegop systemu informacji

 
                Etap 3 - Planowanie i kordynacjia działań opiekuńczo- wpomagająco- rozwojowych.

 
-Systematyczne rejestrowanie wszystkich potrzeb środowiska, ich analiza i namysł nad nimi.

-Poszukiwanie sposobu zaspokojenia potrzeb.

-Ocena sił i środków, dzielenie się zadaniami pomiędzy organizatorami.

 
                Etap 4 - Wtórne pobudzanie lub inspiracja i wzmacnianie poszczególnych ogniw zespołu.

-Weryfikacja i mobilizacja zespołu

-Zorganizowanie przedsięwzięcia, którego urzyteczność publiczna jest oczywista

 
                Etap 5 - Systematyczne poprawianie warunków życia w najszerszym rozumieniu.

-Wyeliminowanie uciążliwości publicznych.

-Działalność opiekuńczo- ratowanicza na rzecz najbardziej potrzeabujących.

-Zgromadzenie ludzi wokół działań publicznych, czynów zbiorowych- przełamanie anonimowości i świadomość wspólnoty.


                Etap 6 - Kontrola i doskonalenie

-Stałą uwaga i rejestracja zjawisk, potrzeb, zagrożeń.

-Ocena sprawności wykonawczo- profilaktycznych.

-Kreowanie nowych pomysłów, koncepcji rozwiązań.

-Pobudzanie sił społecznych i aktywizacja społęczności lokalnej.


-------- co to sily społeczne:-----

SIŁY SPOŁECZNE - Helena Radliska (prekursorka ped spoelcznej)
,, siły ludzkie" - sprowadza do uzdolnień i cech jednostek i grup społecznych wyróżniających się lub mogących się wyrazić w jakiejkolwiek dziedzinie aktywności. DIAGNOZA środowiskowa - stan sił np. siły społecznej: o deficytach, deficytach siłach aktywności, która występuje lub noże występować w owej grupie. Przypuszcza się poprawę więzi społecznych, może poprawić standard życia w środowisku ,,x'
zadania: organizacja klubów, ośrodków zabaw.


2. NA CZYM POLEGA KONTEKST ETYCZNY STOSOWANIA METODY ŚRODOWISKOWEJ?
a) użycie pozytywny i negatywny sens działalności społecznej
- negatywne rozumienie działania społecznego wywodzi się z tradycji pracy charytatywnej, której istota wyrażała się w ratownictwie od zła i zagrożenia - działania nakierowane na calowe i wyprzedzające dobra i warunków rozwojowych charakteryzuje ten etap pedagogiki, który głównym celem działania społecznego czyni profilaktykę zapobiegania złu i zagrożeniom ,
- pedagogika społeczna od samych początków aspirowała do tworzenia wizji świata bez zagrożeń i bez zła - to nadaje jej optymistyczny sens
- pedagogika społeczna musi przyjmować ten optymistyczny sens pracy środowiskowej i metodę tej pracy rozumieć kierowanie świata bez złą i zagrożeń (wiara, że taki świat istnieje charakteryzuje osobowość społecznego pracownika o silnych motywacjach i optymistycznym nastawieniu)


Przykładowy program:

 
Program CAL - charakterystyka

Aktywizowanie społeczności lokalnej i tworzenia poczucia przynależności do danego miejsca i lokalnej grupy to podstawowe założenie programu Centrów Aktywności Lokalnych.

CAL nie jest nową organizacją, lecz sposobem działania realizowanym przez już organizacje pozarządowe lub instytucje samorządowe, takie jak Kluby Osiedlowe, Domy Kultury lub Ośrodki Pomocy Społecznej. Fizycznie jest to miejsce, w którym pracuje etatowo kilku pracowników działających na rzecz rozwiązywania lokalnych problemów danej społeczności. Otwarcie się na rzeczywiste problemy społeczności (w oparciu o rzetelną diagnozę), nie zamykanie się jedynie do wybranej problematyki (kultura, ekologia, pomoc społeczna), włączenie do pracy wolontariuszy oraz tworzenie lokalnego partnerstwa to podstawowe elementy zintegrowanej strategii działania rzecz lokalnego rozwoju, jakie charakteryzują CAL.

"Pomóżmy ludziom, aby pomogli sami sobie" to naczelna zasada programu CAL realizowanego w 100 miejscowościach w całym kraju. Zainicjowała go w 1997 r. Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych BORIS a koordynację przejęło w 2000 roku specjalnie powołane Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej CAL, dążąc do stworzenia kompleksowego systemu szkoleń lokalnych liderów z zakresu organizowania i rozwijania społeczności lokalnej oraz systemu szerokiego wsparcia merytorycznego tego typu działalności. Adresatami projektu są przede wszystkim ludzie należący do małych społeczności, np. mieszkańcy osiedli - ci, którzy dotychczas miejsce swojego zamieszkania traktowali jako sypialnię i nie czuli się z nim związani. Obok nich adresatami projektu są też instytucje lokalne, które z jednej strony uczestniczą w jego realizacji, ale które w oparciu o wiedzę, jaką otrzymują, dokonują reorganizacji. Ich oferta jest zatem dopasowana do oczekiwań mieszkańców, a one same stają się przyjazne dla środowisk, w których działają.

Zaproponowany model funkcjonowania w środowisku, ze środowiskiem i przez środowisko (zamiast dotychczasowych działań dla środowiska) okazał się atrakcyjny i ożywczy dla wielu lokalnych instytucji borykających się z biernością społeczną oraz trudnościami finansowymi. Nie zmieniając nazwy stały się one autentycznymi centrami aktywności lokalnej miejscowości, osiedla lub dzielnicy. Zaowocowało to wieloma programami realizowanymi w Olecku, Wałczu, Lesznie, Grzybowie czy Wasilkowie. W Mikołajkach dzięki inicjatywie miejscowych animatorów zbudowano nawet odrębny obiekt pod nazwą CAL, w którym

realizowane są projekty skierowane głównie do społeczności ze środowisk popegeerowskich. Doświadczenie zatem wskazuje, że rolę tę mogą spełniać domy kultury, kluby, szkoły, świetlice, organizacje pozarządowe. Podobną funkcję pełnić mogą w wielu środowiskach także Ośrodki Pomocy Społecznej.

Cele i planowane rezultaty projektu

Celem projektu jest zwiększenie efektywności i jakości społecznego oddziaływania instytucji pomocy społecznej oraz organizacji pozarządowych w Województwie Kujawsko - Pomorskim poprzez wprowadzenie działań środowiskowych metodą CAL. Dzięki uczestnictwu i realizacji projektu ośrodek pomocy społecznej w KAŻDEJ społeczności:

                        • opracuje rzetelną diagnozę problemów społecznych i socjalnych, w szczególności grup zmarginalizowanych społecznie

                        • stanie się lokalnym forum współpracy i partnerstwa wielu sił społecznych skupionych wokół autentycznych problemów społecznych - powstanie co najmniej 1 lokalna koalicja wokół konkretnego problemu społecznego w danym miejscu osiedlu/dzielnicy

                        • przyczyni się do powstania pożądanych przez lokalną społeczność grup samopomocowych i obywatelskich

                        • włączy wolontariat w świadczenia ośrodka pomocy społecznej

                        • zorganizuje jedno wydarzenie lokalne we współpracy z lokalnymi organizacjami i instytucjami (np. lokalny festyn)

 
Metody realizacji projektu

Metodą osiągnięcia celów projektu jest stworzenie z instytucji pomocy społecznej centrum aktywizacji społecznej, które w sposób stały będzie działać na rzecz budowania zintegrowanej społeczności, zdolnej własnymi siłami rozwiązywać własne, lokalne problemy. Niezbędnym komponentem jest zatem wykształcenie lokalnych animatorów społecznych.

W projekcie wezmą udział Instytucje Pomocy Społecznej oraz organizacji pozarządowych z Województwa Kujawsko - Pomorskiego. W projekcie uczestniczą zawsze te same osoby z danego Ośrodka. W projekcie powinni uczestniczyć kwalifikowani pracownicy socjalni, znający swoje środowisko, mający predyspozycje do pracy w grupie i umiejący nawiązywać dobre kontakty z ludźmi.

Projekt zakłada cykl szkoleniowy, który składa się z 3 x 3 dni modułów warsztatowych, obejmujących następujące tematy:

                        • ja jako animator

                        • rozwój lokalnej społeczności

                        • mapa zasobów lokalnych analiza potrzeb lokalnych

                        • budowanie grup obywatelskich i samopomocowych

                        • praca z wolontariuszami

                        • tworzenie lokalnego partnerstwa

                        • praca przez projekty

                        • zbieranie zasobów i funduszy
Podziel się
oceń
0
1


Komentarze do wpisu

Skocz do dodawania komentarzy

Zapamiętaj Nick

Zapamiętaj Blog

Wstaw emotikona

Akceptuję regulamin i zobowiązuję się do przestrzegania jego postanowień.

czwartek, 18 stycznia 2018

Licznik odwiedzin:  16 590  

Kalendarz

« styczeń »
pn wt śr cz pt sb nd
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
293031    

Archiwum

O moim bloogu

ZyS Production

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Statystyki

Odwiedziny: 16590

Lubię to

Więcej w serwisach WP

Pytamy.pl

WP.TV